REGULAMIN 36. ULICZNEGO BIEGU SYLWESTROWEGO TRZEBNICA 2020
BIEG WIRTUALNY

 1. ORGANIZATOR 

 • Gmina Trzebnica
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
  ul. Prusicka 12,  55-100 Trzebnica 

2. CEL 

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
 • kontynuacja corocznej imprezy biegowej w warunkach zimowych – tym razem w dowolnym miejscu, w określonym niniejszym regulaminie czasie,
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w czasie pandemii,
 • podtrzymanie tradycji uczestnictwa w trzebnickim Biegu Sylwestrowym.

3. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

Zgłoszony do Biegu uczestnik może odbyć swój bieg w terminie 30.12.2020 – 1.01.2021 na dowolnej trasie w miejscu zamieszkania lub pobytu. Długość trasy biegu to tradycyjnie 10 km.  Pomiaru trasy oraz czasu je pokonania uczestnik winien udokumentować  dowolnym urządzeniem GPS umożliwiającym wykonanie zdjęcia lub zrzutu ekranu, który należy przesłać emailem na   adres organizatora:  biegsylwestrowy@gckis.trzebnica.pl do godz. 24.00 dnia 1.01.2021 r.

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uczestnik  biegu  zobowiązany  jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia dotyczących zachowania dystansu społecznego.  Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego pokonania trasy. 

5. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA

W  biegu  może wziąć udział każdy,  kto  ukończył  16 rok życia, dokonał elektronicznego zgłoszenia, uiścił opłatę startową w wysokości 20 zł – pokrywającą jedynie koszt produkcji medalu oraz jego wysyłki. Opłata nie podlega zwrotowi. Link  do zgłoszeń  znajduje  się na stronie na stronie www.biegsylwestrowy.pl.

Opłatę  startową  przelać należy na rachunek bankowy organizatora:

 • 66 9591 0004 2001 0000 4079 0103
 • w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz załączników: t.j.: informacji o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, zgodzie na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku.

6. PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Rejestracja uczestnika poprzez stronę internetową, uregulowanie opłaty startowej.

2. Nadanie numeru startowego w formie pdf na stronie zgłoszeń.

3. Pokonanie dystansu minimum 10 km z numerem lub bez.

4. Przesłanie zdjęcia z pokonania trasy wraz ze zmierzonym czasem oraz datą.

5. Weryfikacja przesłanych materiałów, sukcesywne aktualizowanie klasyfikacji indywidualnej OPEN oraz w kategoriach wiekowych. Ze względu na różnice w pokonanym dystansie, różnorodności tras, etc. Klasyfikacja jest oczywiście poglądową. Taki udział pozwala jednak na utrzymanie ciągłości uczestnictwa w naszej imprezie.

6. Wysyłka medali prowadzona będzie na adresy podane w zgłoszeniu.

7. KONKURS

Tradycyjnie ogłaszamy konkurs na najoryginalniejsze przebranie. Zdjęcia z biegu w przebraniu obowiązkowo z tegorocznym numerem startowym prosimy przesłać wraz z wynikami. Po ogłoszeniu wyników konkursu, atrakcyjne nagrody prześlemy firmą kurierską.   

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie informując o tym fakcie uczestników na stronach internetowych.

2. Mając na uwadze specyfikę tegorocznego biegu prosimy o przestrzeganie zasad FAIR PLAY. Trasę należy pokonać samodzielnie, nie używając roweru, hulajnogi czy rolek.

3. Dla uatrakcyjnienie imprezy planujemy przygotowanie dużej galerii zdjęć, prosimy Was zatem o przesyłanie ich na nasz adres emailowy. Będzie to super pamiątka z tych wirtualnych zawodów.

Z pewnością miło także będzie Waszym kolegom i znajomym z tras, pooglądać nawzajem zdjęcia z imprezy, na której nie mogliście się spotkać twarzą w twarz, pobiec ramię w ramię.

9. CIEKAWOSTKA 

To nie pierwszy raz trzebnicki Bieg Sylwestrowy rozgrywany jest wirtualnie. W roku 2007 ze względu na brak możliwości osobistego uczestniczenia w naszym biegu, polscy żołnierze stacjonujący w Afganistanie pobiegli Bieg Sylwestrowy w dwóch bazach: w bazie Wazi Khaw oraz bazie Sharana. Przesłali do nas wyniki oraz zdjęcia ze swoich biegów, my wysłaliśmy im koszulki i medale.   

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że dokonując zgłoszenia  online zapoznałem się z regulaminem Biegu oraz    Informacją dotyczącą przetwarzaniu  danych osobowych oraz  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie mojego wizerunku z materiałów graficznych przesłanych przeze mnie na adres emailowy organizatora biegu.

Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania przez Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica zdjęć i ujęć wideo z moim wizerunkiem  przesłanych przeze mnie w ramach  udziału w wirtualnym Biegu  Sylwestrowym. Zgoda  obejmuje w szczególności wykorzystanie i powielanie wykonanych  zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron Internetowych, lokalnych  gazet wyłącznie w celu promocyjno – informacyjnym.

Informacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica;

2. Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl;

3. Dane ze zgłoszenia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wirtualnego Biegu,   tj.: nadania numeru startowego, sporządzeniu klasyfikacji biegu oraz do rozesłania pakietów startowych,

4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;

5. Dane będą przechowywane do rozpoczęcia kolejnego biegu i mogą być wykorzystane jedynie do przyszłorocznej kampanii promocyjnej,

6. Ma Pan/Pani prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, a także przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podanie danych jest dobrowolne,

8. Niepodanie danych uniemożliwi udział w wirtualnym biegu,

9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.