Regulamin 35. Ulicznego Biegu Sylwestrowego Trzebnica 2019

I.CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
 2. Zdobywanie nowych jej zwolenników.
 3. Kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych.
 4. Promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie.
 5. Sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku.

II. ORGANIZATOR

Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu,

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Adres: ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633

Współorganizatorzy: Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak, e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz, e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 31.12.2019 (wtorek) o godzinie 12:00.
Start i meta przy Hali widowiskowej w Trzebnicy, ul. 3 maja.

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

Biegi Młodzieżowy

Biegi Młodzieżowe

Bieg Rodzinny

Bieg Rodzinny

Regulaminy zostaną ogłoszone 1 grudnia

VI. TRASA BIEGU

 1. 5 km 1 pętla 5000 m atest PZLA
 2. 10km 2 pętle po 5000 m atest PZLA
 3. Trasa oznaczona co kilometr.
 4. Nawierzchnia asfaltowa z elementami kostki brukowej.
 5. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania.
 6. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy urzędzie gminy Trzebnica, plac Piłsudskiego 1.
 7. W biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 8. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 9. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 10. W biegu głównym przewidziany jest limit 2000 (wspólny dla obu dystansów)

VII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacja mieszkańców miasta Trzebnica.
 3. Wiekowa: kobiet i mężczyzn.
K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 20 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 20 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 5 i 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny.
 2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 27 grudnia otrzymają pakiet startowy: nr startowy, woda, posiłek regeneracyjny, medal na mecie, koszulkę biegu, kalendarz 2020.
 3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN 10 km otrzymają nagrody finansowe (500 zł,300 zł,200 zł) oraz trofea. W klasyfikacji OPEN 5 km tylko trofea.
 4. Najlepsi mieszkańcy gminy Trzebnica (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają trofea.
 5. Najlepsi zawodnicy w kategoriach wekowych (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają trofea. Miejsca na podium kategorii wiekowej nie dublują się z kategorią OPEN.
 6. Do dyspozycji zawodników będą przebieralnie,
 7. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 14.00
 8. Organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 27.12.2019 r. do godz. 24:00 na stronie www.biegsylwestrowy.pl
 2. Przy zgłoszeniu można wybrać miejsce odbioru pakietu startowego dzień wcześniej tj. w poniedziałek 30 grudnia we Wrocławiu.  Wszystkie zgłoszenia, które nie będą posiadały tej kategorii będzie można odebrać 30 i 31 grudnia w Trzebnicy.
 3. W dniu biegu 31.12.2019 wszystkie pakiety startowe będą do odbioru w biurze zawodów w Trzebnicy.
 4. Start w biegu jest odpłatny. 10 zł z każdej opłaty startowej zostaje przekazane na cel charytatywny. Koszt cegiełki to:
  -do 30.11.2019 r. – 60 zł,
  -do 27.12.2019 r. – 70 zł
  Mieszkańcy miasta Trzebnica:
  -do 30.11.2019 r. –30 zł
  -do 27.12.2019 r. – 40 zł
 5. Zapisy w dniu zawodów 31.12.2019 r. – 100 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej w dniu 27.12.2019.
 6. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 27.12.2019 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
 7. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:
  Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław ul. J.W Dawida 26/9,
  Wrocław
  nr konta: 44105015751000009080005508
  dopisek na przelewie: Bieg Sylwestrowy, nazwisko i imię
 8. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
 9. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 10. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
 11. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 11.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
 12. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (2000 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym.

XI. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub z niepowarzeniem przygotowanym przez organizatora (patrz informacje organizacyjne)
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
  Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych,
 6. Weryfikacji nastąpi w biurze zawodów w dniu imprezy (oraz we wcześniejszym terminie podanym przez organizatora na stronie biegu) z dowodem osobistym lub paszportem celem potwierdzenia daty urodzenia oraz narodowości,
  pełnoletni uczestnicy imprezy mogą okazać aktualne badanie lekarskie lub własnoręcznym podpisem w obecności sędziego zaświadczyć o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 8. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIII. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.