REGULAMIN 37. ULICZNEGO BIEGU SYLWESTROWEGO TRZEBNICA 2021

 

 

I. ORGANIZATOR

 • Gmina Trzebnica
 • Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji TRZEBNICA-ZDRÓJ
 • Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy

II. CEL

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 • podtrzymanie tradycji uczestnictwa w trzebnickim Biegu Sylwestrowym
 • promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie
 • sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 • bieg odbędzie się dnia 31.12.2021 (piątek) o godzinie 12:00
 • start i meta przy Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzebnicy, ul. 3 Maja
 • Bieg przeprowadzony zostanie na dwóch dystansach: 5 i 10 km

IV. KONTAKT

 • Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój tel: 71 312 11 71
  email: biegsylwestrowy@mcs.trzebnica.pl
 • Zapisy elektroniczne: na stronie datasport.pl
 • Strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

 • Biegi Dzieci i młodzieży w dniu 30.12.2021 od godz. 11.00
 • Bieg rodzinny w dniu 31.12.2021 o godz. 11.00

VI. TRASA BIEGU

 • 5 km 1 pętla 5000 m
 • 10 km 2 pętle po 5000 m
 • trasa oznaczona co kilometr
 • nawierzchnia asfaltowa z elementami kostki brukowej
 • w biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 • pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego
 • w biegu głównym przewidziany jest limit 2000 (wspólny dla obu dystansów)

 

 

VII. KLASYFIKACJA

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja mieszkańców Gminy Trzebnica
 • w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
  K 16 od 16 do 19 lat
  K 20 od 20 do 29 lat
  K 30 od 30 do 39 lat
  K 40 od 40 do 49 lat
  K 50 od 50 do 59 lat
  K 60 od 60 do 69 lat
  K 70 powyżej 70 lat

  M 16 od 16 do 19 lat
  M 20 od 20 do 29 lat
  M 30 od 30 do 39 lat
  M 40 od 40 do 49 lat
  M 50 od 50 do 59 lat
  M 60 od 60 do 69 lat
  M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU

 • w biegu głównym na 5 i 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 • posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 • niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 • wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny
 • zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 27 grudnia otrzymają pakiet startowy:
  nr startowy, wodę, posiłek regeneracyjny, medal na mecie, koszulkę biegu
 • najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K i M) w klasyfikacji OPEN 10 km otrzymają nagrody finansowe (I – 1000,00; II 700,00; III – 500,00) oraz trofea. W klasyfikacji OPEN 5 km trofea oraz upominki
 • najlepsi mieszkańcy Gminy Trzebnica (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają trofea oraz
  upominki rzeczowe lub nagrody finansowe ufundowane przez sponsorów biegu
 • najlepsi zawodnicy w kategoriach wekowych (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają trofea. Miejsca na podium kategorii wiekowej nie dublują się z kategorią OPEN
 • do dyspozycji zawodników będą przebieralnie
 • do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09:00 – 14:00
 • organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów
 • tradycyjnie, jak co roku ogłaszamy konkurs na najciekawsze przebranie

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 27.12.2021 r. do godz. 24:00 na stronie www.biegsylwestrowy.pl, www.datasport.p l
 2. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy dzień wcześniej, tj.: w czwartek 30 grudnia w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. 3 Maja w godz. 16:00-20:00
 3. Start w biegu jest odpłatny. 10 zł z każdej wpłaty startowej zostaje przekazane na cel charytatywny.
  Koszt cegiełki to:
  do 30.11.2021r. – 60 zł
  do 27.12.2021r. – 70 zł

  Mieszkańcy Gminy Trzebnica:
  do 30.11.2021r. – 30 zł
  do 27.12.2021r. – 40 zł

 4. Zapisy w dniu zawodów 31.12.2021r. – 100 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej w dniu 27.12.2021r.
 5. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem w biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 27.12.2021r. ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych w regulaminie. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres: biegsylwestrowy@mcs.trzebnica.pl
 6. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu: Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój
  nr konta: 56 9591 0004 2001 0017 4873 0005 dopisek na przelewie: Bieg Sylwestrowy, nazwisko i imię
 7. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę
 8. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej
 9. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 11:00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych
 10. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (2000 osób) zapisy zostaną zamknięte przed podanym terminem

XI. UCZESTNICTWO

 1. 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście lub z upoważnieniem przygotowanym przez organizatora
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów, Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów
 3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
  weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także do wykorzystania wizerunku w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych
 6. Weryfikacja nastąpi w biurze zawodów w dniu imprezy (oraz we wcześniejszym terminie podanym przez organizatora na stronie biegu) z dowodem osobistym lub paszportem celem potwierdzenia daty urodzenia oraz narodowości, pełnoletni uczestnicy imprezy mogą okazać aktualne badanie lekarskie lub własnoręcznym podpisem w obecności sędziego zaświadczyć o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
 7. Kilka dni przed zawodami na podany przy zgłoszeniu email oraz smsem wysłany
  zostanie bilet z kodem QR upoważniający właściciela do obioru pakietu startowego
  w biurze zawodów. Aby odebrać pakiet startowy należy w biurze zawodów okazać
  bilet w telefonie lub wydrukowany, celem zeskanowania kodu QR
 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę
 3. Gmina Trzebnica – Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój będzie wykorzystywała zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 RODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Gmina Trzebnica – MCSiR TZ nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIII regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia
 10. Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady ze swoją osobą, a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  Ma Pani/Pan prawo:
  a) dostępu do danych,
  b) sprostowania danych,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • Wybranej Firmie ubezpieczeniowej
 • Firmie DATASPORT – pomiar czasu
 • itp.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie informując o tym fakcie uczestników na stronach internetowych. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.biegsylwestrowy.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że dokonując zgłoszenia online zapoznałem się z regulaminem Biegu oraz Informacją dotyczącą przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania przez Gminę Trzebnica oraz Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica zdjęć i ujęć wideo z moim wizerunkiem w ramach udziału w Biegu Sylwestrowym. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron Internetowych, lokalnych gazet wyłącznie w celu promocyjno – informacyjnym.


Informacja
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica
 2. Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail:
  iod@um.trzebnica.pl;
 3. Dane ze zgłoszenia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Biegu, tj.: nadania numeru startowego, sporządzeniu klasyfikacji biegu oraz do przekazania pakietów startowych,
 4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
 5. Dane będą przechowywane do rozpoczęcia kolejnego biegu i mogą być wykorzystane jedynie
  do przyszłorocznej kampanii promocyjnej,
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
  wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, a także przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.