REGULAMIN 36. ULICZNEGO BIEGU SYLWESTROWEGO TRZEBNICA 2020
BIEG WIRTUALNY

 1. ORGANIZATOR 

 • Gmina Trzebnica
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
  ul. Prusicka 12,  55-100 Trzebnica 

2. CEL 

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników,
 • kontynuacja corocznej imprezy biegowej w warunkach zimowych – tym razem w dowolnym miejscu, w określonym niniejszym regulaminie czasie,
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w czasie pandemii,
 • podtrzymanie tradycji uczestnictwa w trzebnickim Biegu Sylwestrowym.

3. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

Zgłoszony do Biegu uczestnik może odbyć swój bieg w terminie 30.12.2020 – 1.01.2021 na dowolnej trasie w miejscu zamieszkania lub pobytu. Długość trasy biegu to 5 lub 10 km. Pomiaru trasy oraz czasu jej pokonania uczestnik winien udokumentować dowolnym urządzeniem GPS umożliwiającym wykonanie zdjęcia lub zrzutu ekranu, który należy przesłać emailem na adres organizatora:  biegsylwestrowy@gckis.trzebnica.pl do godz. 23:59 dnia 1.01.2021 r.

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uczestnik  biegu  zobowiązany  jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia dotyczących zachowania dystansu społecznego.  Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego pokonania trasy. 

5. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA

W  biegu  może wziąć udział każdy,  kto  ukończył  16 rok życia, dokonał elektronicznego zgłoszenia, uiścił opłatę startową w wysokości 20 zł – pokrywającą jedynie koszt produkcji medalu oraz jego wysyłki. Opłata nie podlega zwrotowi. Link  do zgłoszeń  znajduje  się na stronie na stronie www.biegsylwestrowy.pl.

Opłatę  startową  przelać należy na rachunek bankowy organizatora:

 • 66 9591 0004 2001 0000 4079 0103
 • w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz załączników: t.j.: informacji o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, zgodzie na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku.

6. PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Rejestracja uczestnika poprzez stronę internetową, uregulowanie opłaty startowej.

2. Nadanie numeru startowego w formie pdf na stronie zgłoszeń.

3. Pokonanie dystansu zadeklarowanego podczas zapisów (5 lub 10 km) z numerem lub bez.

4. Przesłanie zdjęcia z pokonania trasy wraz ze zmierzonym czasem oraz datą.

5. Weryfikacja przesłanych materiałów, sukcesywne aktualizowanie klasyfikacji indywidualnej OPEN oraz w kategoriach wiekowych. Ze względu na różnice w pokonanym dystansie, różnorodności tras, etc. Klasyfikacja jest oczywiście poglądową. Taki udział pozwala jednak na utrzymanie ciągłości uczestnictwa w naszej imprezie.

6. Wysyłka medali prowadzona będzie na adresy podane w zgłoszeniu.

7. KONKURS

Tradycyjnie ogłaszamy konkurs na najoryginalniejsze przebranie. Zdjęcia z biegu w przebraniu obowiązkowo z tegorocznym numerem startowym prosimy przesłać wraz z wynikami. Po ogłoszeniu wyników konkursu, atrakcyjne nagrody prześlemy firmą kurierską.   

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie informując o tym fakcie uczestników na stronach internetowych.

2. Mając na uwadze specyfikę tegorocznego biegu prosimy o przestrzeganie zasad FAIR PLAY. Trasę należy pokonać samodzielnie, nie używając roweru, hulajnogi czy rolek.

3. Dla uatrakcyjnienie imprezy planujemy przygotowanie dużej galerii zdjęć, prosimy Was zatem o przesyłanie ich na nasz adres emailowy. Będzie to super pamiątka z tych wirtualnych zawodów.

Z pewnością miło także będzie Waszym kolegom i znajomym z tras, pooglądać nawzajem zdjęcia z imprezy, na której nie mogliście się spotkać twarzą w twarz, pobiec ramię w ramię.

9. CIEKAWOSTKA 

To nie pierwszy raz trzebnicki Bieg Sylwestrowy rozgrywany jest wirtualnie. W roku 2007 ze względu na brak możliwości osobistego uczestniczenia w naszym biegu, polscy żołnierze stacjonujący w Afganistanie pobiegli Bieg Sylwestrowy w dwóch bazach: w bazie Wazi Khaw oraz bazie Sharana. Przesłali do nas wyniki oraz zdjęcia ze swoich biegów, my wysłaliśmy im koszulki i medale.   

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że dokonując zgłoszenia  online zapoznałem się z regulaminem Biegu oraz    Informacją dotyczącą przetwarzaniu  danych osobowych oraz  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie mojego wizerunku z materiałów graficznych przesłanych przeze mnie na adres emailowy organizatora biegu.

Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania przez Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica zdjęć i ujęć wideo z moim wizerunkiem  przesłanych przeze mnie w ramach  udziału w wirtualnym Biegu  Sylwestrowym. Zgoda  obejmuje w szczególności wykorzystanie i powielanie wykonanych  zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron Internetowych, lokalnych  gazet wyłącznie w celu promocyjno – informacyjnym.

Informacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica;

2. Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl;

3. Dane ze zgłoszenia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wirtualnego Biegu,   tj.: nadania numeru startowego, sporządzeniu klasyfikacji biegu oraz do rozesłania pakietów startowych,

4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;

5. Dane będą przechowywane do rozpoczęcia kolejnego biegu i mogą być wykorzystane jedynie do przyszłorocznej kampanii promocyjnej,

6. Ma Pan/Pani prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, a także przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podanie danych jest dobrowolne,

8. Niepodanie danych uniemożliwi udział w wirtualnym biegu,

9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.