Jak już zapowiadaliśmy, organizujemy konkurs dla uczestników 32. Ulicznego Biegu Sylwestrowego Trzebnica 2016. Do wygrania nawilżacz powietrza Vicks VH750 o wartości 159 zł. Sponsorem nagrody jest firma Muke Polska, która wspiera aktywność sportową i zachęca do postanowień noworocznych związanych z dbaniem o swoje ciało.

Co trzeba zrobić aby wygrać?

  1. Napisz krótki tekst dotyczący PROZDROWOTNYCH postanowień noworocznych pod postem konkursowym na stronie Facebook Biegu Sylwestrowego – link
  2. Wygrywa osoba, której zgłoszenie będzie cieszyło się największą popularnością (zdobędzie najwięcej polubień)
  3. Konkurs trwa do 23.12.2016
  4. Wyniki ogłosimy 24.12.2016 o 12.00

Regulamin konkursu:

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na wierszyk prozdrowotny o tematyce postanowień noworocznych (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony poprzez FanPage Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy
3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Run Wrocław, (dalej: „Organizator”).
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest IKEDA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w 53-680 Wrocław , przy ul. Braniborskiej 58-68.
6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
1. Konkurs obejmuje umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym wierszyk prozdrowotny o tematyce postanowień noworocznych.
2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 15.12.2016
3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Odpowiedź winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
4. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której odpowiedź będzie cieszyła się największą popularnością – otrzyma największą liczbę polubień innych użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz, która spełni wymogi niniejszego regulaminu.
5.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 23.12.2016 r. do godz. 23.59.
7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: IKEDA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w 53-680 Wrocław , przy ul. Braniborskiej 58-68, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na Fanpage Organizatora. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest  IKEDA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w 53-680 Wrocław , przy ul. Braniborskiej 58-68. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
8. Nagrodą w konkursie jest nawilżacz powietrza Vicks VH750 o wartości 159,00 złotych brutto (słownie sto osiemdziesiąt dziewięć złotych brutto) oraz dodatkowa nagroda pieniężna nie podlegająca wypłacie w wysokości 11,11 %, która wpłacona zostanie przez Fundatora nagród na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
9. Organizator przyzna nagrodę uczestnikowi, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
10. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
c) Data urodzenia
d) Adres zamieszkania
11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
12. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane kurierem DHL do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11.
13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.
IV Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla inne
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook.
V Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest  IKEDA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w 53-680 Wrocław, przy ul. Braniborskiej 58-68. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).
VI Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
VII Postanowienia końcowe
1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 15.12.2016 r. do dnia 23.12.2016 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.