Wszystkich uczestników 35. Ulicznego Biegu Sylwestrowego – Trzebnica 2019 zapraszamy do  rywalizacji nie tylko na arenie sportowej. Konkurs na najciekawszy i najbardziej wyjątkowy strój biegu wieńczy hojna nagroda. Wszystkie zgłoszenia opublikujemy na profilu Facebookowym biegu w oddzielnej galerii. Zwycięży osoba, której zdjęcie będzie cieszyło się największą popularnością wśród innych użytkowników portalu Facebook. Organizatorzy konkursu wezmą pod uwagę zarówno liczbę udostępnień jak i polubień każdej fotografii.

Warunki udziału

Aby wziąć udział w konkursie należy przyjść w swoim stroju pod ściankę biegu, podium przy starcie biegu. Tam w godzinach 11.00-11.30 będzie fotograf, który wszystkim chętnym wykona pamiątkowe zdjęcie, które weźmie udział w konkursie. Osoby, które nie zdążą przyjść na zdjęcie przed biegiem będą mogły to zrobić po zakończeniu biegu od 13.30 do 14.00.

Wyłonienie zwycięzców

Po zakończeniu biegu na fanpage’u Biegu Sylwestrowego w Trzebnicy zostanie umieszczony album ze zdjęciami konkursowymi. Zwycięży osoba, której zdjęcie uzyska najwięcej polubień i udostępnień.

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na najlepsze i najbardziej popularne przebranie na Biegu Sylwestrowym w Trzebnicy (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez Fanpage Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy (fb.com/biegtrzebnica).
 3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Run Wrocław, (dalej: „Organizator”).
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
 5. Nagroda w konkursie to Samsung Gear Fit 2
 6. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Carrefour
  Szczegóły nagrody na👉 https://bit.ly/2BlHTO0
 7. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która jest uczestnikiem Biegu Sylwestrowego w Trzebnicy.
 2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs obejmuje osobę lub grupę osób, którym organizator wykona zdjęcie konkursowe w podanym niżej terminie na biegu.
 2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 01.01.2020.
 3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba lub grupa osób, której zdjęcie będzie się cieszyć największą popularnością – otrzyma największą liczbę polubień i/lub udostępnień innych użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz, która spełni wymogi niniejszego regulaminu.
 5.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy przyjść w swoim stroju pod ściankę biegu, podium przy Urząd Gminy. Tam w godzinach 11.00-11.30 będzie fotograf, który wszystkim chętnym wykona pamiątkowe zdjęcie, które weźmie udział w konkursie. Osoby, które nie zdążą przyjść na zdjęcie przed biegiem będą mogły to zrobić po zakończeniu biegu od 13.30 do 14.00.
 7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na stronie biegu oraz fanpage Organizatora. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest  Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na stronie biegu oraz portalu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
 8. Nagrodą w konkursie jest Samsung Gear Fit 2
 1. Organizator przyzna nagrodę uczestnikowi, a wyniki opublikuje na stronie biegu oraz profilu na facebooku. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
 2. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 3. W przypadku jeśli z nagrody będzie korzystać dwójka lub większa liczba dorosłych, nagroda nie dzieli się. Uczestnicy sami decydują komu ją przyznać.
 4. Odbiór jest ważny do 15.02.2020.
 5. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub na adres zawody@pro-run.pl, następujących danych:
  a) adres e-mail
  b) imię i nazwisko
  c) data urodzenia
  d) adres zamieszkania
 6. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
 7. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane kurierem do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 lub będzie można je odebrać osobiście w miejscu wskazanym przez organizatora.
 8. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
 4. a) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
 5. b) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
 6. c) w przypadku gdy organizator stwierdzi nieuczciwe zdobywanie polubień i udostępnień.
 7. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook.

V Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest  Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora Stowarzyszenie Pro Run Wrocław ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
 3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu lub związanego z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 07.01.2020 r do godziny 12:00.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika konkursu za działania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.biegsylwestrowy.pl.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.