Regulamin Biegów Dzieci i Młodzieży
37. Uliczny Bieg Sylwestrowy – Trzebnica 2021
– 30 grudnia

 

I. ORGANIZATOR

 • Gmina Trzebnica
 • Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, Kościelna 9, 55-100 Trzebnic
 • Gminne Centrum Sportu Trzebnica-Zdrój, Gminne Centrum Kultury i Sztuki

II. CEL

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży
 • zdobywanie nowych jej zwolenników
 • kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych, promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie
 • sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku

III. KONTAKT

 • Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój
 • tel. 71 312 11 71 / biegsylwestrowy@mcs.trzebnica.pl
 • Strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE,UCZESTNICY

 • Biegi Dzieci i Młodzieży odbędą się dnia 30.12.2021 (czwartek) od godziny 11:00, zgodnie
  z harmonogramem biegów
 • miejsce centralne zawodów: Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Trzebnicy, ul. 3 Maja
 • uczestnikami biegów mogą być dzieci i młodzież szkół podstawowych posiadający dokument tożsamości, zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach, zgodę na rejestrowanie wizerunku oraz rodziny z dziećmi

V. TRASA BIEGU

 • trasa czerwona: START – ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Korczaka, Leśna , deptak przy
  stawach, Leśna, do METY przy ul. 3 Maja
 • trasa: niebieska START – ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Korczaka, Leśna , deptak przy
  stawach, Leśna, do METY przy ul. 3 Maja
 • nawierzchnia asfaltowa z elementami kostki brukowej
 • w biegach dzieci i młodzieży nie obowiązuje limit czasowy. Uczestnicy biegów muszą stosować się do poleceń wyznaczonych służb, organizatora imprezy oraz sędziego głównego

TRASA CZERWONA (1000 m)
godz. 11.00 uroczyste otwarcie imprezy
godz. 11.10 dziewczęta rocznik 2011 i młodsze
godz. 11.15 chłopcy rocznik 2011 i młodsi
godz. 11 20 dziewczęta rocznik 2010
godz. 11.25 chłopcy rocznik 2010
godz. 11 30 dziewczęta rocznik 2009
godz. 11.35 chłopcy rocznik 2009
godz. 11.40 dziewczęta rocznik 2008
godz. 11 50 dziewczęta rocznik 2007

TRASA NIEBIESKA (1250 m)
godz. 11 45 chłopcy rocznik 2008
godz. 11 55 chłopcy rocznik 2007

VI. NAGRODY

 • indywidualnie za miejsca I – III oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – upominki rzeczowe.
  Medale do 30 miejsca przy ogólnej liczbie ponad 400 uczestników, poniżej 400
  uczestników medal dla każdego
 • zespołowo: nagrody dla szkół w postaci sprzętu sportowego. Puchary i dyplomy za miejsca I-III w klasyfikacji szkół podstawowych oraz klubów sportowych wg punktacji: I m-ce – 15pkt, II m-ce – 12 pkt., III m-ce – 10 pkt, V m-ce – 9 pkt, V-VI m-ce – 8 pkt, VII-VIII m-ce – 7 pkt., IX-XII m-ce – 6 pkt, XIII-XVII mc-ce -5 pkt, XVIII-XXIII m-ce – 4 pkt, XXIV-XXIX m-ce – 3 pkt, XXX-XXXV m-ce – 2 pkt, XXXVI-XL m-ce -1 pkt

VII. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 • zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 8.00-10.30 w biurze zawodów. Mile widziane wcześniejsze zgłoszenia e-mailowe na adres: biegsylwestrowy@mcs.trzebnica.pl
 • opłata startowa dla zgłoszeń grupowych przekazana winna zostać na konto numer
  56 9591 0004 2001 0017 4873 0005 Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji
  Trzebnica-Zdrój, 55-100 Trzebnica. W tytule przelewu wystarczy podać nazwę zgłoszonej drużyny. Opłata może być także uiszczona w dniu zawodów,
 • wysokość opłaty startowej wynosi 5 zł od uczestnika
 • dla zgłoszeń indywidualnych opłata startowa pobierana będzie w dniu zawodów,
 • biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godz. 8.00 w Gminnej Hali
  Widowiskowo-Sportowej przy ul. 3 Maja w Trzebnicy,
 • potwierdzanie zgłoszeń, weryfikacja oświadczeń rodziców (opiekunów), wydawanie kart startowych w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.30 w biurze zawodów,
 • druki: kart startowych, zgody rodziców/opiekunów, oraz zgody na rejestrację wizerunku można pobrać ze strony internetowej biegu

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie informując o tym fakcie uczestników na stronach internetowych
 • biegi mogą być odwołane jedynie z powodu ekstremalnie trudnych warunków
  atmosferycznych
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom posiłek, gorącą herbatę, przebieralnie dla
  zawodników, ciepłą i zimną wodę w obiekcie
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione,
 • uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegów
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator
 

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że dokonując zgłoszenia zapoznałem się z regulaminem Biegu oraz Informacją dotyczącą przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka.
Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania przez Gminę Trzebnica oraz Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica zdjęć i ujęć wideo z wizerunkiem mojego dziecka w ramach udziału w Biegu Sylwestrowym. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych, lokalnych gazet wyłącznie w celu promocyjno-informacyjnym.

Informacja
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica;
 2. Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail:
  iod@um.trzebnica.pl;
 3. Dane ze zgłoszenia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Biegu, tj.: nadania numeru startowego, sporządzeniu klasyfikacji biegu;
 4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
 5. Dane będą przechowywane do rozpoczęcia kolejnego biegu i mogą być wykorzystane jedynie do przyszłorocznej kampanii promocyjnej,
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, a także przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.