– BIEG RODZINNY – 31.12.2019 r. – start o godz. 11.15

REGULAMIN

 1. Organizatorem biegu rodzinnego w ramach 35. Biegu Sylwestrowego jest Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław.
 2. W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1 – 3 szkoły podstawowej, samodzielnie lub wraz z rodzicem /opiekunem prawnym. W biegu obowiązuje limit 100 miejsc dla dzieci.
 3. Bieg ma charakter zabawy, nie jest nastawiony na rywalizację i odbędzie się na dystansie około 100 m.
 4. W biegu rodzinnym nie zostaną wyłonieni zwycięzcy. Każde dziecko (zawodnik), które przebiegnie metę, otrzyma pamiątkowy medal biegu.
 5. Bieg jest bezpłatny.
 6. Zapisy i odebranie numeru startowego oraz zbiórka do biegu odbędzie się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
 7. Bieg rozpocznie się o godzinie 11:15 (zapisy i odbiór numeru w dniu zawodów od godziny 9.00 do 11.00).
 8. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu. Organizator zapewnia pełne zabezpieczenie medyczne.

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. Rodzic /opiekun prawny zgłaszający dziecko do biegu rodzinnego oświadcza, że dziecko jest zdrowe i zdolne do udziału w zawodach oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do jego czynnego uczestnictwa w biegu.
 2. Rodzic /opiekun prawny zgłaszający dziecko do biegu rodzinnego oświadcza, że dziecko posiada ubezpieczenie NNW i jednocześnie zwalnia organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne urazy doznane podczas biegu.
 3. Rodzic /opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się i dziecko z zapisami regulaminu, i że je akceptuje. W zawodach dziecko bierze udział za zgodą rodzica /opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rodzic /opiekun prawny zgłaszający dziecko do biegu rodzinnego udziela zgodę na bezpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Gminę Trzebnica sporządzonych dla potrzeb promocji filmu, zdjęć oraz ujęć wideo z wizerunkiem /głosem jego samego oraz małoletniego, którego jest rodzicem /opiekunem prawnym, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje w szczególności: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z celem przetwarzania.
 2. Rodzic /opiekun prawny wypełniając formularz zgłoszenia małoletniego do udziału w biegu rodzinnym, udostępnia swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko małoletniego, ewentualnie numer telefonu kontaktowy dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 3. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych rodzica /opiekuna prawnego małoletniego oraz małoletniego pozostającego pod jego opieką prawną / rodzicielską, jest Burmistrz Gminy Trzebnica. Dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.
 4. Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego, przebywającego pod jego opieką prawną będą przetwarzane za jego zgodą na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia biegu rodzinnego, zorganizowanego 31 grudnia 2019 roku w ramach 35. Biegu Sylwestrowego.
 5. Nie podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo małoletniego w biegu rodzinnym.
 6. Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego, nie będą przekazywane odbiorcom.
 7. Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 8. Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego oraz małoletniego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Organizator informuje, że rodzicowi /opiekunowi prawnemu małoletniego przysługuje prawo:
 • wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych małoletnich, dla których jest rodzicem/przebywających pod jego opieką prawną, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia powyższych danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.