Regulamin biegu – edycja 2023

REGULAMIN 39. ULICZNEGO BIEGU SYLWESTROWEGO TRZEBNICA 2023

I. ORGANIZATOR

 • Gmina Trzebnica
 • Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji TRZEBNICA-ZDRÓJ
 • Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA-ZDRÓJ Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Ergo

II. CEL

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 • podtrzymanie tradycji uczestnictwa w trzebnickim Biegu Sylwestrowym
 • promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie
 • sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku

III. TERMIN i MIEJSCE

 • bieg odbędzie się dnia 31.12.2023 (niedziela)
 • start biegu: godz.12:00 przy Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków w Trzebnicy przy ul. 3 Maja 6

IV. TRASA BIEGU

 • bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5 km i 10 km
 • 5 km – 1 pętla 5000 m atest PZLA
 • 10 km – 2 pętle po 5000 m atest PZLA
 • trasa oznaczona co kilometr
 • nawierzchnia asfaltowa z elementami kostki brukowej
 • w biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 • pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji
 • sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego
 • w biegu głównym przewidziany jest limit 2000 uczestników (wspólny dla obu dystansów)

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

 • Biegi Dzieci i młodzieży w dniu 30.12.2023 od godz. 11:00
 • Bieg rodzinny w dniu 31.12.2023 o godz. 11:00

VI. KONTAKT

 • Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji TRZEBNICA-ZDRÓJ
  ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica 
 • tel.: 71 312 11 71  |  e-mail: biegsylwestrowy@mcs.trzebnica.pl
 • strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl
 • zapisy elektroniczne i opłaty za bieg na stronie www.datasport.pl

VII. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

 • zapisów na bieg należy dokonać drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.biegsylwestrowy.pl / www.datasport.pl
 • kilka dni przed biegiem na podany przy zgłoszeniu adres mailowy oraz SMSem, zostanie wysłany bilet z kodem QR upoważniający właściciela do odbioru pakietu startowego w biurze zawodów. Na miejscu należy okazać ten kod QR w telefonie lub wcześniej przedrukować celem zeskanowania przez biuro
 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia (5km – 14 lat), zapiszą się oraz zweryfikują swoje dane w biurze zawodów
 • osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletności zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub opiekunów prawnych
 • każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność, jednocześnie oświadczając o braku jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych
 • warunkiem uczestniczenia w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, celem weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym a także zgody na udostępniane, wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych i promocyjnych wydarzenia, w prasie, Internecie, telewizji i radiu
 • weryfikacja uczestnictwa nastąpi w biurze zawodów w dniu imprezy (oraz we wcześniejszym terminie podanym przez organizatora na stronie biegu) z dowodem osobistym lub paszportem celem potwierdzenia tożsamości
 • każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, pobranie numeru startowego jest równoznaczne z jego akceptacją
 • na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej, w dniu zawodów do godz.11:00 będzie możliwość dokonania zapisów oraz płatności osobiście drogą online / elektronicznie przez system datasport.pl, tylko w przypadku wolnych miejsc startowych
 • w przypadku wyczerpania limitu miejsc (2000 osób) zapisy zostaną zamknięte przed podanym terminem
 • zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem w biegu, dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika
 • do dyspozycji zawodników będą przebieralnie, toalety i depozyt czynny w godz. 09.00 – 14.00
 • organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów
 • rezygnacja z udziału w biegu jest możliwa do 17 grudnia 2023r. W tym celu należy koniecznie poinformować organizatora drogą mailową biegsylwestrowy@mcs.trzebnica.pl . Przesłanie takiej wiadomości skutkuje usunięciem z listy startowej i zwrotem wpłaconej opłaty startowej na konto, z którego została dokonana wpłata.

VIII. PŁATNOŚĆ

 • start w Biegu Sylwestrowym jest odpłatny. 10 zł z każdej opłaty startowej zostaje przekazane na cel charytatywny
 • wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona od terminu płatności,
 • imiona i nazwiska osób, które zapiszą się do dnia 30 listopada, znajdą się na pamiątkowych koszulkach tegorocznego biegu
 • do 30.11.2023r. – 80 zł
 • do 27.12.2023r. – 90 zł

  *Mieszkańcy Gminy Trzebnica:
 • do 30.11.2023r. – 50 zł
 • do 27.12.2023r. – 60 zł
 • zapisy w dniu zawodów 31.12.2023 r. – 120 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc
 • przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów, które księgowane są automatycznie

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

 • każdy zawodnik, który zgłosi się do udziału w biegu w terminie do 17 grudnia 2023 r. otrzyma pełny pakiet startowy: koszulkę biegu, upominki sponsorskie, nr startowy oraz medal i posiłek regeneracyjny na mecie
 • pakiet do odbioru w dniu biegu 31.12.2023 r. do godz. 11:00 lub dzień wcześniej tj. 30.12.2023 r. (sobota) w godz.18:00-20:00 w biurze zawodów w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków (biuro zawodów – płyta główna) przy ul. 3 Maja 6 w Trzebnicy
 • wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny
 • najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN 10 km otrzymają nagrody finansowe (I–1000,00; II–700,00; III–500,00) oraz trofea. W klasyfikacji OPEN 5 km tylko trofea, najlepsi mieszkańcy Gminy Trzebnica (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają trofea oraz upominki rzeczowe lub nagrody finansowe ufundowane przez sponsorów biegu
 • najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają trofea. Miejsca na podium kategorii wiekowej nie dublują się z kategorią OPEN

X. KONKURS NA PRZEBRANIE

Tradycyjnie, jak co roku ogłaszamy konkurs na najciekawsze, najzabawniejsze przebranie uczestnika biegu. Powołana Komisja Konkursowa przez Organizatora wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów biegu

XI. KLASYFIKACJA

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja mieszkańców Gminy Trzebnica
 • w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
  K 14 od 14 / * 5 km
  K 16 od 16 do 19 lat
  K 20 od 20 do 29 lat
  K 30 od 30 do 39 lat
  K 40 od 40 do 49 lat
  K 50 od 50 do 59 lat
  K 60 od 60 do 69 lat
  K 70 powyżej 70 lat

  M 14 od 14 / * 5 km
  M 16 od 16 do 19 lat
  M 20 od 20 do 29 lat
  M 30 od 30 do 39 lat
  M 40 od 40 do 49 lat
  M 50 od 50 do 59 lat
  M 60 od 60 do 69 lat
  M 70 powyżej 70 lat

XII. POMIAR CZASU

 • w biegu głównym na 5 km i 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych
 • posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym
 • niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie-podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa
w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
3. Gmina Trzebnica oraz Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój będzie wykorzystywało zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
4. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 RODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Gmina Trzebnica oraz Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIV Regulaminu. Nie pod-dajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
10.Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady ze swoją osobą, a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

XIV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie wstępować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np. dane osobowe mogą być przekazane:

 • Wybranej firmie ubezpieczeniowej
 • Firmie DATA SPORT – zapisy i pomiar czasu
 • itp.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie informując o tym fakcie uczestników na stronach internetowych. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biegsylwestrowy.pl / www.datasport.pl.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione
4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że dokonując zgłoszenia online zapoznałem się z regulaminem Biegu oraz Informacją dotyczącą przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania przez Gminę Trzebnica oraz Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica zdjęć i ujęć wideo z moim wizerunkiem przesłanych przeze mnie w ramach udziału w tegorocznym Biegu Sylwestrowym. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron Internetowych, lokalnych gazet wyłącznie w celu promocyjno–informacyjnym.


INFORMACJA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-nie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica;
2. Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@um.trzebnica.pl;
3. Dane ze zgłoszenia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Biegu, tj.: nadania numeru startowego, sporządzeniu klasyfikacji biegu oraz do przekazania pakietów startowych,
4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
5. Dane będą przechowywane do rozpoczęcia kolejnego biegu i mogą być wykorzystane jedynie do przyszłorocznej kampanii promocyjnej,
6. Ma Pan/Pani prawo do:
• wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego do-konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, a także przenoszenia danych;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

REGULAMIN – 38. Trzebnicki Bieg Sylwestrowy 2022